سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ایلیا آل خمیس

نزار قبانی

زنی به نام نزار قبانی

نزار قبانی شاعری متولد دمشق با تجربه‌ی زیسته‌ی منحصربه‌فرد نامش با عاشقانه‌ترین‌های شعر خاورمیانه گره خورده است. او زنانگی پنهان در ماهیت هستی‌شناسانه‌ی خود را مخاطب قرار می‌دهد. می‌خواهد چیستی نگاه خود به عشق را دریابد. او می‌نویسد تا علیه مرگ اعلان جنگ دهد، از گفتمان مسلط مردانه در حوزه‌ی خاورمیانه فاصله بگیرد. از زن هویتی مستقل در شعر می‌سازد و عشق را با صدایی بلند و حتا گل‌درشت فریاد می‌زند.

نزار قبانی

زنی به نام نزار قبانی

نزار قبانی شاعری متولد دمشق با تجربه‌ی زیسته‌ی منحصربه‌فرد نامش با عاشقانه‌ترین‌های شعر خاورمیانه گره خورده است. او زنانگی پنهان در ماهیت هستی‌شناسانه‌ی خود را مخاطب قرار می‌دهد. می‌خواهد چیستی نگاه خود به عشق را دریابد. او می‌نویسد تا علیه مرگ اعلان جنگ دهد، از گفتمان مسلط مردانه در حوزه‌ی خاورمیانه فاصله بگیرد. از زن هویتی مستقل در شعر می‌سازد و عشق را با صدایی بلند و حتا گل‌درشت فریاد می‌زند.