برچسب: اژدها

اژدهاک ، چه کسی اژدها را کور کرد؟

طنز و فانتزی

فریدون عموزاده خلیلی برای نوشتن یک داستان تصویری کودک که ریشه در بن‌مایه‌های عرفانی-فلسفی فرهنگ ایرانی دارد اژدها را به عنوان شخصیت اصلی داستان انتخاب می‌کند. اژدها در اساطیر ملل مختلف ماهیتی دو سویه (اهریمنی-اهورایی) دارد. همچنین به دلیل ویژگی‌های خاصش از یک سو مثل روح آدمی پرنده‌وار پرواز می‌کند و از یک سو می‌تواند نماینده نفس یا وجود مادی انسان، به عنوان موجودی خودخواه، ساده‌دل و وسوسه‌شونده باشد.

اژدهاک ، چه کسی اژدها را کور کرد؟

طنز و فانتزی

فریدون عموزاده خلیلی برای نوشتن یک داستان تصویری کودک که ریشه در بن‌مایه‌های عرفانی-فلسفی فرهنگ ایرانی دارد اژدها را به عنوان شخصیت اصلی داستان انتخاب می‌کند. اژدها در اساطیر ملل مختلف ماهیتی دو سویه (اهریمنی-اهورایی) دارد. همچنین به دلیل ویژگی‌های خاصش از یک سو مثل روح آدمی پرنده‌وار پرواز می‌کند و از یک سو می‌تواند نماینده نفس یا وجود مادی انسان، به عنوان موجودی خودخواه، ساده‌دل و وسوسه‌شونده باشد.