سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: اووه تیم

اووه تیم جهان

چه چیزی تو را به جهان وصل می‌کند؟

روزگاری بود که ادویه کاری تنها در هندوستان پیدا می‌شد و تنها کسانی آن را چشیده بودند که یا آن‌قدر ماجراجو باشند که تا هند بروند و یا آنقدر ثروتمند که بتوانند چنین ادویه گرانی را از تاجران بخرند. بعدتر، کاری هم مثل چیزهای دیگر، به تمام جهان عرضه شد و وجه متمایز و جادویی‌اش را از دست داد. در جهت مخالف، نویسندگانی مثل اووه تیم تلاش می‌کنند تاریخی را که بر آن‌ها و ملت آلمان رفته است، برای باقی جهان عمومی و در نتیجه قابل فهم کنند. کشف سوسیس کاری داستانی است که در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم در آلمان می‌گذرد.

اووه تیم جهان

چه چیزی تو را به جهان وصل می‌کند؟

روزگاری بود که ادویه کاری تنها در هندوستان پیدا می‌شد و تنها کسانی آن را چشیده بودند که یا آن‌قدر ماجراجو باشند که تا هند بروند و یا آنقدر ثروتمند که بتوانند چنین ادویه گرانی را از تاجران بخرند. بعدتر، کاری هم مثل چیزهای دیگر، به تمام جهان عرضه شد و وجه متمایز و جادویی‌اش را از دست داد. در جهت مخالف، نویسندگانی مثل اووه تیم تلاش می‌کنند تاریخی را که بر آن‌ها و ملت آلمان رفته است، برای باقی جهان عمومی و در نتیجه قابل فهم کنند. کشف سوسیس کاری داستانی است که در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم در آلمان می‌گذرد.