برچسب: اوسامو دازای

شایو

شایو: داستان یک زوال

داستان از زبان دختر خانواده‌ای نجیب‌زاده به نام کازوکو، با بهره‌گیری از سیالیت ذهن و مونولوگ‌های درونی روایت می‌شود و آرام آرام خواننده را با زوال یک خانواده‌ی ژاپنی اهل توکیو بعد از پایان جنگ، همراه می‌کند. تخم زوال کازوکو در دل رازی نهفته است. رازی که کازوکو در دل از آن نگهداری می‌کند و با خبر زنده بودن نائوجی پسر خانواده از آن رونمایی می‌شود. نائوجی که تمام روحش زخم‌ خورده. او نماد انسان ژاپنی جنگ‌زده‌ای است که به سبب شکستِ ارزش‌هایی که به آن‌ها باور داشته، حالا باورش را به همه‌ی آن‌ها از دست داده و ملتمسانه بر لبه‌ی مرگ و زندگی قدم برمی‌دارد

شایو

شایو: داستان یک زوال

داستان از زبان دختر خانواده‌ای نجیب‌زاده به نام کازوکو، با بهره‌گیری از سیالیت ذهن و مونولوگ‌های درونی روایت می‌شود و آرام آرام خواننده را با زوال یک خانواده‌ی ژاپنی اهل توکیو بعد از پایان جنگ، همراه می‌کند. تخم زوال کازوکو در دل رازی نهفته است. رازی که کازوکو در دل از آن نگهداری می‌کند و با خبر زنده بودن نائوجی پسر خانواده از آن رونمایی می‌شود. نائوجی که تمام روحش زخم‌ خورده. او نماد انسان ژاپنی جنگ‌زده‌ای است که به سبب شکستِ ارزش‌هایی که به آن‌ها باور داشته، حالا باورش را به همه‌ی آن‌ها از دست داده و ملتمسانه بر لبه‌ی مرگ و زندگی قدم برمی‌دارد