سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: امیر محقق

کتاب صوتی

کتاب شنیدن

کتاب‌های صوتی جایگزین کتاب چاپی نمی‌شوند چون ما استفاده‌ی متفاوتی از آن‌ها می‌کنیم. ۸۱ درصد از شنوندگان کتاب‌های صوتی می‌گویند که دوست دارند هنگام شنیدن کتاب،‌ رانندگی کرده، یا ‌ورزش کنند و به طور کلی مشغول کار دیگری هم باشند. این در حالی است که مغز انسان برای انجام دو کار همزمان طراحی نشده، نمی‌توان هم تی کشید هم قدم زد و هم کتاب خواند. می‌توان گفت کتاب چاپی،‌ بهترین گزینه برای تأمل در باب کلمات و ایده‌هاست، اما کتاب صوتی، به لحظاتی دانش و سواد را اضافه می‌کند که در حالت عادی از آن بهره‌ای ندارند.

کتاب صوتی

آیا گوش دادن کتاب صوتی با خواندن آن کتاب یکی است؟

در یک تحقیق مقایسه شد که دانش‌آموزان، یک موضوع علمی را از یک پادکست ۲۲ دقیقه‌ای بهتر می‌فهمند یا یک مقاله‌ی چاپ شده؟ و با اینکه دانش‌آموزان زمانی مشابه برای هر دو گذاشتند اما در کوئیزی که دو روز بعد از آن گرفته شد،‌ کسانی که مقاله را خوانده بودند میانگین نمره ۸۱ را به دست آوردند و کسانی که پادکست را گوش داده بودند، ‌۵۹ گرفتند.
اما هر کدام از آن‌ها برای هدفی مناسب‌اند و هیچ‌کدام بهتر از آن یکی نیست. کتاب چاپی،‌ بهترین گزینه برای تأمل در باب کلمات و ایده‌هاست، اما کتاب صوتی، به لحظاتی دانش و سواد اضافه می‌کند که در حالت عادی از آن بهره‌ای ندارند.

هفت کتاب شهرسازی

شناخت شهرسازی: ۷ کتاب با موضوع «شهر» که باید بخوانیم

«شهرها همچون کوره آهنگری تمدن را ذوب می‌کنند.» زندگی ما در شهرها اتفاق می‌افتد و شهرها جایی هستند که بیشترِ عقاید خلاقانه و روشنفکرانه، ارتباطات و نوآوریِ بشر اتفاق می‌افتد، بنابراین شناخت شهرها برای درک تمدن امری ضروری است. برای کمک به انجام این کار، مجموعه‌ای از هفت کتاب فوق العاده که به بررسی ماهیت، عملکرد، تاریخ و آینده‌ی پیچیده‌ی وجود گرانبهای زندگی شهری، از بخش طراحی گرفته تا جامعه شناسی و اقتصاد و فراتر از آن می‌پردازند را معرفی می‌کنیم.

ویرجینیا وولف اولین نقدها

اولین نقدهای نوشته شده بر رمان‌های ویرجینیا وولف

در زمانِ خودش، درباره ویرجینیا وولف چه نوشته‌اند؟ تاریخ ادبیات معمولا پر است از اشتباهات فاحش ناقدین در نشناختن ارزش‌های ادبی شاهکارها. چه نویسندگان بزرگی که در زمانه خودشان مورد طعن بودند. از امپرسیونیست‌ها گرفته تا ایبسن که نوشته‌های منفی منتقدان بر «اردک وحشی» او را در وینش خوانده‌ایم.
اما به نظر می‌رسد در ۱۹۲۸ نقطه اصلی سوال از سبک نویسندگی ویرجینیا وولف را منتقدی درست تشخیص داده: «ویرجینیا وولف مستقیماً به یکی از مشکلات چالش‌برانگیزِ زیبایی‌شناسانه و تکنیکال بر سر راه رمان‌نویسان معاصر برخورده است و آن این است که آیا گرایش آنان به هر روز درون‌اندیش‌تر شدن، ختم به خیر می‌شود یا خیر.»

 

کتاب صوتی

کتاب شنیدن

کتاب‌های صوتی جایگزین کتاب چاپی نمی‌شوند چون ما استفاده‌ی متفاوتی از آن‌ها می‌کنیم. ۸۱ درصد از شنوندگان کتاب‌های صوتی می‌گویند که دوست دارند هنگام شنیدن کتاب،‌ رانندگی کرده، یا ‌ورزش کنند و به طور کلی مشغول کار دیگری هم باشند. این در حالی است که مغز انسان برای انجام دو کار همزمان طراحی نشده، نمی‌توان هم تی کشید هم قدم زد و هم کتاب خواند. می‌توان گفت کتاب چاپی،‌ بهترین گزینه برای تأمل در باب کلمات و ایده‌هاست، اما کتاب صوتی، به لحظاتی دانش و سواد را اضافه می‌کند که در حالت عادی از آن بهره‌ای ندارند.

کتاب صوتی

آیا گوش دادن کتاب صوتی با خواندن آن کتاب یکی است؟

در یک تحقیق مقایسه شد که دانش‌آموزان، یک موضوع علمی را از یک پادکست ۲۲ دقیقه‌ای بهتر می‌فهمند یا یک مقاله‌ی چاپ شده؟ و با اینکه دانش‌آموزان زمانی مشابه برای هر دو گذاشتند اما در کوئیزی که دو روز بعد از آن گرفته شد،‌ کسانی که مقاله را خوانده بودند میانگین نمره ۸۱ را به دست آوردند و کسانی که پادکست را گوش داده بودند، ‌۵۹ گرفتند.
اما هر کدام از آن‌ها برای هدفی مناسب‌اند و هیچ‌کدام بهتر از آن یکی نیست. کتاب چاپی،‌ بهترین گزینه برای تأمل در باب کلمات و ایده‌هاست، اما کتاب صوتی، به لحظاتی دانش و سواد اضافه می‌کند که در حالت عادی از آن بهره‌ای ندارند.

هفت کتاب شهرسازی

شناخت شهرسازی: ۷ کتاب با موضوع «شهر» که باید بخوانیم

«شهرها همچون کوره آهنگری تمدن را ذوب می‌کنند.» زندگی ما در شهرها اتفاق می‌افتد و شهرها جایی هستند که بیشترِ عقاید خلاقانه و روشنفکرانه، ارتباطات و نوآوریِ بشر اتفاق می‌افتد، بنابراین شناخت شهرها برای درک تمدن امری ضروری است. برای کمک به انجام این کار، مجموعه‌ای از هفت کتاب فوق العاده که به بررسی ماهیت، عملکرد، تاریخ و آینده‌ی پیچیده‌ی وجود گرانبهای زندگی شهری، از بخش طراحی گرفته تا جامعه شناسی و اقتصاد و فراتر از آن می‌پردازند را معرفی می‌کنیم.

ویرجینیا وولف اولین نقدها

اولین نقدهای نوشته شده بر رمان‌های ویرجینیا وولف

در زمانِ خودش، درباره ویرجینیا وولف چه نوشته‌اند؟ تاریخ ادبیات معمولا پر است از اشتباهات فاحش ناقدین در نشناختن ارزش‌های ادبی شاهکارها. چه نویسندگان بزرگی که در زمانه خودشان مورد طعن بودند. از امپرسیونیست‌ها گرفته تا ایبسن که نوشته‌های منفی منتقدان بر «اردک وحشی» او را در وینش خوانده‌ایم.
اما به نظر می‌رسد در ۱۹۲۸ نقطه اصلی سوال از سبک نویسندگی ویرجینیا وولف را منتقدی درست تشخیص داده: «ویرجینیا وولف مستقیماً به یکی از مشکلات چالش‌برانگیزِ زیبایی‌شناسانه و تکنیکال بر سر راه رمان‌نویسان معاصر برخورده است و آن این است که آیا گرایش آنان به هر روز درون‌اندیش‌تر شدن، ختم به خیر می‌شود یا خیر.»