سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: امیرحسن چهل تن

تهران شهر بی آسمان

تهران شهر بی آسمان

تهران شهر بی آسمان روایت کرامت است، مردی که زندگی‌اش را روایت می‌کند. کرامت که اینک در تهران

آدینه اردیبهشت 74 از شوهرم می‌پرسم

از شوهرم می‌پرسم

امیرحسن چهل‌تن در شماره 101 مجله آدینه نقدی نوشته است بر کتاب خاطرات مریم فیروز که آن زمان به تازگی منتشر شده بود. گاهی کتاب‌ها ثابت می‌مانند اما نقدها هستند که تغییر می‌کنند. خواندن این نقد تندوتیز امروز تازگی دیگری دارد. به نظر می‌رسد این زمان نه مطلبی به این تندوتیزی نوشته می‌شود نه منتشر می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه قضاوت نسبت به گذشتگان خطاپوش‌تر از گذشته است. البته شاید سال‌های بیشتری که امروز از مریم فیروز و حزب توده گذشته است در این مساله بی‌تاثیر نباشد.

تهران شهر بی آسمان

تهران شهر بی آسمان

تهران شهر بی آسمان روایت کرامت است، مردی که زندگی‌اش را روایت می‌کند. کرامت که اینک در تهران

آدینه اردیبهشت 74 از شوهرم می‌پرسم

از شوهرم می‌پرسم

امیرحسن چهل‌تن در شماره 101 مجله آدینه نقدی نوشته است بر کتاب خاطرات مریم فیروز که آن زمان به تازگی منتشر شده بود. گاهی کتاب‌ها ثابت می‌مانند اما نقدها هستند که تغییر می‌کنند. خواندن این نقد تندوتیز امروز تازگی دیگری دارد. به نظر می‌رسد این زمان نه مطلبی به این تندوتیزی نوشته می‌شود نه منتشر می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه قضاوت نسبت به گذشتگان خطاپوش‌تر از گذشته است. البته شاید سال‌های بیشتری که امروز از مریم فیروز و حزب توده گذشته است در این مساله بی‌تاثیر نباشد.