سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: الیور جفرز

قلب و بطری

قلب و بطری

قلب و بطری نتیجه یک بینش روانشناختی-جامعه‌شناختی عمیق درباره احساس تعلق است. به گمان من این داستان صرفاً

قلب و بطری

قلب و بطری

قلب و بطری نتیجه یک بینش روانشناختی-جامعه‌شناختی عمیق درباره احساس تعلق است. به گمان من این داستان صرفاً