سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: اقتصاد هنر

جنون گرداوری هنر معاصر بازار هنر

پیش‌نیاز فعالیت تجاری در بازار هنر

تا همین چند دهه پیش نیز قلمرو هنر اینچنین توسط دست نامرئی بازار تسخیر نشده بود. تا اواخر قرن بیستم منتقدان و نظریه‌پردازان هنر با خلق فضای گفتمانی و مفهومی در تعیین جایگاه هنرمند و ارزش آثار هنری نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند. اما اکنون به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران و نمایشگاه‌داران نیازی به نظریۀ پشتیبان احساس نمی‌کنند. هر آنچه فلان شاهزاده خانم عرب یا فلان مجموعه‌دار معتبر بابتش هزینه کند تبدیل به هنر می‌شود و … کتاب جنون گردآوری هنر معاصر سازوکار این بازار عجیب را بازمی‌نماید.

کیوریتور

هنر از نگاه کیوریتور

الفبای هنر امروز پژوهشی مدون و روش‌مند یا جزوه‌ای آموزشی به شمار نمی‌آید. بلکه ینس هوفمان در آن خیلی ساده و صمیمی به ما می‌گوید که از منظر او به عنوان یک کیوریتو، اصطلاحات مهم حوزۀ هنر چه معنایی دارند. از این حیث کتابِ حاضر بیشتر شبیه یادداشت‌های روزمره و بیان تجارب شخصی نویسنده است.

جنون گرداوری هنر معاصر بازار هنر

پیش‌نیاز فعالیت تجاری در بازار هنر

تا همین چند دهه پیش نیز قلمرو هنر اینچنین توسط دست نامرئی بازار تسخیر نشده بود. تا اواخر قرن بیستم منتقدان و نظریه‌پردازان هنر با خلق فضای گفتمانی و مفهومی در تعیین جایگاه هنرمند و ارزش آثار هنری نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند. اما اکنون به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران و نمایشگاه‌داران نیازی به نظریۀ پشتیبان احساس نمی‌کنند. هر آنچه فلان شاهزاده خانم عرب یا فلان مجموعه‌دار معتبر بابتش هزینه کند تبدیل به هنر می‌شود و … کتاب جنون گردآوری هنر معاصر سازوکار این بازار عجیب را بازمی‌نماید.

کیوریتور

هنر از نگاه کیوریتور

الفبای هنر امروز پژوهشی مدون و روش‌مند یا جزوه‌ای آموزشی به شمار نمی‌آید. بلکه ینس هوفمان در آن خیلی ساده و صمیمی به ما می‌گوید که از منظر او به عنوان یک کیوریتو، اصطلاحات مهم حوزۀ هنر چه معنایی دارند. از این حیث کتابِ حاضر بیشتر شبیه یادداشت‌های روزمره و بیان تجارب شخصی نویسنده است.