وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: اقتصاد خرد

خرده خرج

خرده‌خرج

زیر عنوان کتاب با جمله «پول قهوه را خرج رویاهایت کن» می‌تواند ترغیب‌کننده خوبی برای خواندن کتاب خرده‌خرج

خرده خرج

خرده‌خرج

زیر عنوان کتاب با جمله «پول قهوه را خرج رویاهایت کن» می‌تواند ترغیب‌کننده خوبی برای خواندن کتاب خرده‌خرج