سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: افسانه

شبان سیه بر تو نوروز باد

شبان سیه بر تو نوروز باد

ردپای نوروز را می‌شود در اسطوره‌ها و افسانه‌ها پیدا کرد. جایی که با ستایش مهر، این ایام را آغاز سلطنت خورشید می‌دانستند. یا در داستان‌های آفرینش که آن را جشن خلقت نخستین انسان می‌دانند. یا در اسطوره‌ها آنگاه که جمشید پیروز می‌شود و جهان را غرق سلامت و نعمت می‌کند و از همین رو روزی نو آغاز می‌شود. هرچه هست در همه این پیشینه‌ها نوروز با امید و آغاز و بهروزی گره خورده و همراه جشن و سرور بوده است.

هفت جاویدان کتاب

هفت جاویدان؛ کسانی که از هیچ امید می‌سازند

جمشید یکی از آن شخصیت‌های اسطوره‌ای ماجراجو و پرجنب و جوش ایران است، او شاه پهلوانی است که با قدرت خدادادی زمین را بیش از پیش می‌گستراند و مرزهای سرزمینش را درمی‌نوردد. او رفاه را برای مردمش می‌آورد. دیوها را به بند می‌کشد و خط و نویسایی را از آنها می‌آموزد و دانش را گسترش می‌دهد. وَرِ جمکرد را می‌سازد و در معماری تبحر دارد و ابداعات و نوآوری‌های بیشماری را برای مردمش به ارمغان می‌آورد چنان که او را جَمِ هورچهر، خورشید چشم و فراخ چراگاه می‌نامند. اما چه می‌شود که از میان این همه، نوروز یادگار بزرگ او می‌شود؟

اسطوره‌ساز عصر بی‌اسطوره

اسطوره‌ساز عصر بی‌اسطوره

اگر «سروانتس» با آفریدن «دُن‌کیشوت» پایان عصر اسطوره در ادبیات را نوید می‌دهد، تالکین با نوشتن «ارباب حلقه‌ها» اتفاقا انسان مدرن را به تماشای دنیای خیال‌انگیز قصۀ اسطوره‌ها می‌برد. آنچه در ادامه خواهد آمد، تلاشی است برای تحلیل نقش و کارکرد اسطوره در اندیشه انسانی، از عصر باستان تا جهان مدرن؛ و بررسی فرآیندی که منتهی به انتخاب ارباب حلقه‌ها به عنوان برترین کتاب سدۀ بیستم شده است.

شبان سیه بر تو نوروز باد

شبان سیه بر تو نوروز باد

ردپای نوروز را می‌شود در اسطوره‌ها و افسانه‌ها پیدا کرد. جایی که با ستایش مهر، این ایام را آغاز سلطنت خورشید می‌دانستند. یا در داستان‌های آفرینش که آن را جشن خلقت نخستین انسان می‌دانند. یا در اسطوره‌ها آنگاه که جمشید پیروز می‌شود و جهان را غرق سلامت و نعمت می‌کند و از همین رو روزی نو آغاز می‌شود. هرچه هست در همه این پیشینه‌ها نوروز با امید و آغاز و بهروزی گره خورده و همراه جشن و سرور بوده است.

هفت جاویدان کتاب

هفت جاویدان؛ کسانی که از هیچ امید می‌سازند

جمشید یکی از آن شخصیت‌های اسطوره‌ای ماجراجو و پرجنب و جوش ایران است، او شاه پهلوانی است که با قدرت خدادادی زمین را بیش از پیش می‌گستراند و مرزهای سرزمینش را درمی‌نوردد. او رفاه را برای مردمش می‌آورد. دیوها را به بند می‌کشد و خط و نویسایی را از آنها می‌آموزد و دانش را گسترش می‌دهد. وَرِ جمکرد را می‌سازد و در معماری تبحر دارد و ابداعات و نوآوری‌های بیشماری را برای مردمش به ارمغان می‌آورد چنان که او را جَمِ هورچهر، خورشید چشم و فراخ چراگاه می‌نامند. اما چه می‌شود که از میان این همه، نوروز یادگار بزرگ او می‌شود؟

اسطوره‌ساز عصر بی‌اسطوره

اسطوره‌ساز عصر بی‌اسطوره

اگر «سروانتس» با آفریدن «دُن‌کیشوت» پایان عصر اسطوره در ادبیات را نوید می‌دهد، تالکین با نوشتن «ارباب حلقه‌ها» اتفاقا انسان مدرن را به تماشای دنیای خیال‌انگیز قصۀ اسطوره‌ها می‌برد. آنچه در ادامه خواهد آمد، تلاشی است برای تحلیل نقش و کارکرد اسطوره در اندیشه انسانی، از عصر باستان تا جهان مدرن؛ و بررسی فرآیندی که منتهی به انتخاب ارباب حلقه‌ها به عنوان برترین کتاب سدۀ بیستم شده است.