برچسب: اسطوره

اسطوره تهران

اسطوره تهران

اسطوره‌ی تهران، اولین جلد از مجموعه «تهران شهر» است که توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی در سال 1385 چاپ

سفر نویسنده

دست‌به‌قلم شدن ممکن است به نیت نوشتن متن‌های مختلفی انجام بگیرد. شاید شما بخواهید یک فیلمنامه بنویسید و

جلال ستاری

درباره ستاری، مردی که راهگشا بود

جلال ستاری میان اسطوره‌ستیزی عقلانی و اسطوره‌باوری جزم‌اندیشانه به جستجوی راه سومی برخاست که بر آن نام «اسطوره‌پژوهی» گذاشت؛ با این هدف که ضمن حفظ تجلیات زیبای اسطوره و تحسین آن، امکان نقد، تحلیل و راه‌جستن نیز فراهم شود؛ چیزی که شاید بشود آن را آشتی ذهن متفکر خوداگاه و روح عاطفی اسطوره نامید. درخشان‌ترین نمونه این کار در آثار ستاری شاید کتاب «افسون شهرزاد» باشد. در این کتاب او به سراغ «هزار و یکشب» می‌رود اما هم و غمش بررسی نسخه‌های متفاوت یا شناختن ریشه‌های داستانی این کتاب غریب نیست، او مستقیم و سر راست به سراغ شهرزاد قصه‌گو می‌رود و توضیح می‌دهد چرا این زن مهم است.

اسطوره تهران

اسطوره تهران

اسطوره‌ی تهران، اولین جلد از مجموعه «تهران شهر» است که توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی در سال 1385 چاپ

سفر نویسنده

دست‌به‌قلم شدن ممکن است به نیت نوشتن متن‌های مختلفی انجام بگیرد. شاید شما بخواهید یک فیلمنامه بنویسید و

جلال ستاری

درباره ستاری، مردی که راهگشا بود

جلال ستاری میان اسطوره‌ستیزی عقلانی و اسطوره‌باوری جزم‌اندیشانه به جستجوی راه سومی برخاست که بر آن نام «اسطوره‌پژوهی» گذاشت؛ با این هدف که ضمن حفظ تجلیات زیبای اسطوره و تحسین آن، امکان نقد، تحلیل و راه‌جستن نیز فراهم شود؛ چیزی که شاید بشود آن را آشتی ذهن متفکر خوداگاه و روح عاطفی اسطوره نامید. درخشان‌ترین نمونه این کار در آثار ستاری شاید کتاب «افسون شهرزاد» باشد. در این کتاب او به سراغ «هزار و یکشب» می‌رود اما هم و غمش بررسی نسخه‌های متفاوت یا شناختن ریشه‌های داستانی این کتاب غریب نیست، او مستقیم و سر راست به سراغ شهرزاد قصه‌گو می‌رود و توضیح می‌دهد چرا این زن مهم است.