سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: استیو کارل

اریک کارل

کرم ابریشم گرسنه و اریک کارل من

اریک کارل، نویسنده و تصویرگر بیش از هفتاد کتابی که نسل‌های زیادی از کودکان را شیفته، سرگرم و تربیت کرده بود، ماه گذشته در نود و یک سالگی درگذشت. کار کارل و ارتباط ظاهراً راحت او با خوانندگان جوان، ناشی از محرومیت‌های دوران کودکی خودش بود. او که در آلمان نازی بزرگ شده بود، مجبور بود در خط زیگفرید سنگر بگیرد و پدرش که او را می‌پرستید، در روسیه اسیر شده بود. تمایل کارل برای استفاده از رنگ‌های زنده و شورانگیز، واکنشی به «خاکستری‌ها، قهوه‌ای‌ها و سبزهای کثیف» ساختمان‌های استتارشده برای محافظت در برابر بمباران بود. ولی خب آن حرف معروف را او نزده بود!

اریک کارل

کرم ابریشم گرسنه و اریک کارل من

اریک کارل، نویسنده و تصویرگر بیش از هفتاد کتابی که نسل‌های زیادی از کودکان را شیفته، سرگرم و تربیت کرده بود، ماه گذشته در نود و یک سالگی درگذشت. کار کارل و ارتباط ظاهراً راحت او با خوانندگان جوان، ناشی از محرومیت‌های دوران کودکی خودش بود. او که در آلمان نازی بزرگ شده بود، مجبور بود در خط زیگفرید سنگر بگیرد و پدرش که او را می‌پرستید، در روسیه اسیر شده بود. تمایل کارل برای استفاده از رنگ‌های زنده و شورانگیز، واکنشی به «خاکستری‌ها، قهوه‌ای‌ها و سبزهای کثیف» ساختمان‌های استتارشده برای محافظت در برابر بمباران بود. ولی خب آن حرف معروف را او نزده بود!