برچسب: استفاده از کتاب

نمایه کتاب

استفاده از کتاب

بسیاری از کتاب‌ها هستند که کامل نمی‌خوانیم. بسته به موضوع مورد نظر یا چیزی که در جستجوی آن هستیم، بخش‌هایی از کتاب را مطالعه می‌کنیم. این‌جاست که اهمیت قسمت‌هایی مثل مقدمه، فهرست و نمایه برایمان معلوم می‌شود. اما آیا کتاب‌های الکترونیکی یا چاپی مزایای متفاوتی در این زمینه دارند؟

نمایه کتاب

استفاده از کتاب

بسیاری از کتاب‌ها هستند که کامل نمی‌خوانیم. بسته به موضوع مورد نظر یا چیزی که در جستجوی آن هستیم، بخش‌هایی از کتاب را مطالعه می‌کنیم. این‌جاست که اهمیت قسمت‌هایی مثل مقدمه، فهرست و نمایه برایمان معلوم می‌شود. اما آیا کتاب‌های الکترونیکی یا چاپی مزایای متفاوتی در این زمینه دارند؟