سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ازگه سامانجی

بزرگ شدن در ترکیه

داستانی درباره‌ی توانایی ناامید کردن دیگران

ازگه سامانچی باید تصمیم سختی بگیرد. آیا باید به دنبال رویاها و اهداف پدر و مادرش برود، مهندس شود و پول دربیاورد تا خیال آن‌ها را راحت کند و آرزوهای خودش را فراموش کند یا مقابل فشار خانواده و جامعه بایستد، آن‌ها را ناامید کند و قدم در راهی که خودش هم از آن مطمئن نیست بگذارد؟

بزرگ شدن در ترکیه

داستانی درباره‌ی توانایی ناامید کردن دیگران

ازگه سامانچی باید تصمیم سختی بگیرد. آیا باید به دنبال رویاها و اهداف پدر و مادرش برود، مهندس شود و پول دربیاورد تا خیال آن‌ها را راحت کند و آرزوهای خودش را فراموش کند یا مقابل فشار خانواده و جامعه بایستد، آن‌ها را ناامید کند و قدم در راهی که خودش هم از آن مطمئن نیست بگذارد؟