برچسب: اروپای شرقی

شرق غرب

روایتی از مردمی پا در هوا

شرق غرب، از هفت روایت با عناوین مقدونیه، شرقِ غرب، خریدن لنین، نامه، عکسی با یوکی، دزدان صلیب و افق شب تشکیل شده است. کتاب مثل اکثر داستان‌هایی که نویسندگان اروپای شرقی که دوران جنگ سرد و بلوک‌بندی شرق و غرب را تجربه کرده‌اند،می‌نویسند، طنز تلخی دارد. تمام روایت‌های کتاب درباره‌ی دوپارگی‌ست. اگرچه مخالفان کمونیسم ممکن است تمام مشکلات این کشور را به حساب رقیب بنویسند، اما واقعیت این است که روایت‌ها از هیچ طرفی حمایت نمی‌کند و فقط بیان کننده وضعیت بلغارستان درطول این بی ثباتی‌هاست.

شرق غرب

روایتی از مردمی پا در هوا

شرق غرب، از هفت روایت با عناوین مقدونیه، شرقِ غرب، خریدن لنین، نامه، عکسی با یوکی، دزدان صلیب و افق شب تشکیل شده است. کتاب مثل اکثر داستان‌هایی که نویسندگان اروپای شرقی که دوران جنگ سرد و بلوک‌بندی شرق و غرب را تجربه کرده‌اند،می‌نویسند، طنز تلخی دارد. تمام روایت‌های کتاب درباره‌ی دوپارگی‌ست. اگرچه مخالفان کمونیسم ممکن است تمام مشکلات این کشور را به حساب رقیب بنویسند، اما واقعیت این است که روایت‌ها از هیچ طرفی حمایت نمی‌کند و فقط بیان کننده وضعیت بلغارستان درطول این بی ثباتی‌هاست.