سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ارنست نولته

ارنست نولته ، سیمای یک تاریخ‌اندیش

ارنست نولته: سیمای یک تاریخ‌اندیش

چگونه می‌توان بحث‌برانگیزترین متفکر تاریخ معاصر را شناخت؟ مردی با شخصیتی محکم که با تمام بی‌رحمی های جامعه هم عصر خود به انزوا کشیده شد اما دست از پرسیدن سوالات انتقادی و غیرمعمول بر نداشت تا اثر تفکرش امروز بیش از گذشته مورد بررسی قرار بگیرد. اگر تاریخ انقلاب‌ها، بستر تغییرات اجتماعی، تشکیل نظام‌های توتالیتر و رژیم‌های فاشیستی مورد مطالعه باشد، نولته یک جنبه‌ی بسیار با اهمیت از این موضوعات را به نمایش درمی‌آورد که گرلیش در کتاب «سیمای یک تاریخ‌اندیش» کوشیده تا توجه پژوهش‌گران را به آن جلب کند.

نولته اسلامگرایی علیه سرمایه داری

شورشی بنیادگرایانه علیه مدرنیته یا مقاومتی رادیکال علیه سرمایه‌داری؟

اسلام‌گرایی نولته برای یک خاورمیانه‌ای در کشوری اسلامی، کتابی است جسورانه و در عین حال دقیق، شامل تمام رگه‌های جریانی که با بنیادگرایی آن را می‌شناسند. نولته ریشه‌های بنیادگرایی مسلمانان را به شکلی تاریخی-سیاسی بررسی کرده است. او سعی می‌کند زیر اخبار بد مستمر درمورد جنگ‌ها و حملات انتحاری، به شکلی تاریخی مقاومت اسلامی را علیه آن‌چه او نه مدرنیته که کاپیتالیسم برمی‌شمارد تبارشناسی کند.

ارنست نولته ، سیمای یک تاریخ‌اندیش

ارنست نولته: سیمای یک تاریخ‌اندیش

چگونه می‌توان بحث‌برانگیزترین متفکر تاریخ معاصر را شناخت؟ مردی با شخصیتی محکم که با تمام بی‌رحمی های جامعه هم عصر خود به انزوا کشیده شد اما دست از پرسیدن سوالات انتقادی و غیرمعمول بر نداشت تا اثر تفکرش امروز بیش از گذشته مورد بررسی قرار بگیرد. اگر تاریخ انقلاب‌ها، بستر تغییرات اجتماعی، تشکیل نظام‌های توتالیتر و رژیم‌های فاشیستی مورد مطالعه باشد، نولته یک جنبه‌ی بسیار با اهمیت از این موضوعات را به نمایش درمی‌آورد که گرلیش در کتاب «سیمای یک تاریخ‌اندیش» کوشیده تا توجه پژوهش‌گران را به آن جلب کند.

نولته اسلامگرایی علیه سرمایه داری

شورشی بنیادگرایانه علیه مدرنیته یا مقاومتی رادیکال علیه سرمایه‌داری؟

اسلام‌گرایی نولته برای یک خاورمیانه‌ای در کشوری اسلامی، کتابی است جسورانه و در عین حال دقیق، شامل تمام رگه‌های جریانی که با بنیادگرایی آن را می‌شناسند. نولته ریشه‌های بنیادگرایی مسلمانان را به شکلی تاریخی-سیاسی بررسی کرده است. او سعی می‌کند زیر اخبار بد مستمر درمورد جنگ‌ها و حملات انتحاری، به شکلی تاریخی مقاومت اسلامی را علیه آن‌چه او نه مدرنیته که کاپیتالیسم برمی‌شمارد تبارشناسی کند.