برچسب: ادوارد سعید

شرق شناسی

ادوارد سعید و واقعه تسخیر سفارت آمریکا در تهران

«هژمونی شکست» مجموعه چهارمقاله است از ادوارد سعید که بین ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ در مطبوعات آمریکا و در ارتباط با بحران گروگان‌گیری به چاپ رسیده‌اند و تا به حال به فارسی ترجمه نشده بودند.
به طور کلی سعید در این مقالات در پی آن است تا نشان دهد که چگونه رسانه‌های غربی با حضور کارشناسان مختلف و بازنمایی گزینش شده‌ی واقعیت، تلاش می‌کنند شرق و به طور کلی کشورهای اسلامی را ذیل یک کلیت و فارغ از تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها تعریف کنند. نگاه سعید به مسئله بازنمایی قرابت بسیاری به پست‌مدرنیست‌ها دارد. سعید بازنمایی را تابعی از ساخت قدرت و اراده معطوف به آن می‌داند.

شرق شناسی

ادوارد سعید و واقعه تسخیر سفارت آمریکا در تهران

«هژمونی شکست» مجموعه چهارمقاله است از ادوارد سعید که بین ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ در مطبوعات آمریکا و در ارتباط با بحران گروگان‌گیری به چاپ رسیده‌اند و تا به حال به فارسی ترجمه نشده بودند.
به طور کلی سعید در این مقالات در پی آن است تا نشان دهد که چگونه رسانه‌های غربی با حضور کارشناسان مختلف و بازنمایی گزینش شده‌ی واقعیت، تلاش می‌کنند شرق و به طور کلی کشورهای اسلامی را ذیل یک کلیت و فارغ از تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها تعریف کنند. نگاه سعید به مسئله بازنمایی قرابت بسیاری به پست‌مدرنیست‌ها دارد. سعید بازنمایی را تابعی از ساخت قدرت و اراده معطوف به آن می‌داند.