برچسب: ادبیات فاجعه

داستان‌های «بیماری‌های همه‌گیر» درباره‌ی دوام‌ آوردن در دنیا چه چیز به ما می‌آموزند؟

بیماری‌های همه‌گیر و وضعیت دلهره‌آور ناشی از شیوع این بیماری‌ها همیشه مورد توجه نویسنده‌ها (و حالا فیلمسازان) بوده است. از دوران باستان، تاکنون. پیشتر انسان این بیماری‌ها را یک جور عقوبت و عذاب الهی می‌دید. امروز اما نویسندگان از چه زاویه‌ای به آن نگاه می‌کنند؟ نویسندگانی بیماری‌های همه‌گیر را به شکل نتیجه رفتار تجاورگرانه ما به محیط زیست می‌بینند. برخی روی نژادپرستی علیه آسیایی‌ها و «دیگری» غیر غربی تمرکز می‌کنند. در آثار نویسندگان رنگین‌پوست بیماری‌های همه‌گیر گاه نمادی هستند از استعمارگری و برخی به این مساله توجه می‌کنند که در چنین بحران‌هایی امکانات درمانی نصیب چه کسانی می‌شود و نصیب چه کسانی نخواهد شد.

داستان‌های «بیماری‌های همه‌گیر» درباره‌ی دوام‌ آوردن در دنیا چه چیز به ما می‌آموزند؟

بیماری‌های همه‌گیر و وضعیت دلهره‌آور ناشی از شیوع این بیماری‌ها همیشه مورد توجه نویسنده‌ها (و حالا فیلمسازان) بوده است. از دوران باستان، تاکنون. پیشتر انسان این بیماری‌ها را یک جور عقوبت و عذاب الهی می‌دید. امروز اما نویسندگان از چه زاویه‌ای به آن نگاه می‌کنند؟ نویسندگانی بیماری‌های همه‌گیر را به شکل نتیجه رفتار تجاورگرانه ما به محیط زیست می‌بینند. برخی روی نژادپرستی علیه آسیایی‌ها و «دیگری» غیر غربی تمرکز می‌کنند. در آثار نویسندگان رنگین‌پوست بیماری‌های همه‌گیر گاه نمادی هستند از استعمارگری و برخی به این مساله توجه می‌کنند که در چنین بحران‌هایی امکانات درمانی نصیب چه کسانی می‌شود و نصیب چه کسانی نخواهد شد.