برچسب: ادبیات اروپای شرقی

بلغارستان

داستان بلغاری

کتاب پس از کمونیسم با عنوان فرعی داستان‌هایی از نویسندگان امروز بلغارستان مجموعه­‌ای از بیست و سه داستان کوتاه از هفده نویسنده بلغار است که فقط در چهار داستان آن می‌­توان به نوعی ردی از کمونیسم یافت! به هرحال همه می‌­دانیم که بلغارستان پس از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی بلوک شرق، حکومتی کمونیستی داشته و از این منظر در عنوان کتاب خلاف واقعی صورت نگرفته اما به این سیاق عنوان هر مجموعه داستانی از نویسندگان اروپای شرقی را می‌­توان گذاشت پس از کمونیسم.

بلغارستان

داستان بلغاری

کتاب پس از کمونیسم با عنوان فرعی داستان‌هایی از نویسندگان امروز بلغارستان مجموعه­‌ای از بیست و سه داستان کوتاه از هفده نویسنده بلغار است که فقط در چهار داستان آن می‌­توان به نوعی ردی از کمونیسم یافت! به هرحال همه می‌­دانیم که بلغارستان پس از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی بلوک شرق، حکومتی کمونیستی داشته و از این منظر در عنوان کتاب خلاف واقعی صورت نگرفته اما به این سیاق عنوان هر مجموعه داستانی از نویسندگان اروپای شرقی را می‌­توان گذاشت پس از کمونیسم.