برچسب: اخلاق

تقلب

خیلی از ما تقلب می‌کنیم، در این روزها که آموزش آنلاین به خاطر کرونا برقرار است، ماجراهای زیادی

ذهن خلاقی

سرشتِ خیر و شر

هاوزر در کتاب «ذهن اخلاقی»، برای توضیح و تبیین سیستمِ درونیِ قضاوتِ اخلاقی از تازه‌ترین دست‌آوردهای علوم شناختی، علوم رفتاری و زیست‌شناختی سخن به میان می‌آورد و تلاش می‌کند عناصری که بر این دستگاهِ اخلاقیِ درونی مؤثر به نظر می‌رسند را یک به یک بررسی کند.

حق حیوان خطای انسان

قفس‌های بزرگ‌تر نمی‌خواهیم

در این کتاب آرا و دلایل فیلسوفی را خواهید یافت که هر نوع بهره‌کشی از حیوانات را غیراخلاقی می‌داند. نویسنده بیشتر کتاب را به معرفی و نقد نظریه‌های اخلاقی متفاوت اختصاص داده است و در نهایت به سود نظریه‌ی خود استدلال می‌کند. این کتاب در سنّت فلسفه‌ی تحلیلی نوشته شده است.

تقلب

خیلی از ما تقلب می‌کنیم، در این روزها که آموزش آنلاین به خاطر کرونا برقرار است، ماجراهای زیادی

ذهن خلاقی

سرشتِ خیر و شر

هاوزر در کتاب «ذهن اخلاقی»، برای توضیح و تبیین سیستمِ درونیِ قضاوتِ اخلاقی از تازه‌ترین دست‌آوردهای علوم شناختی، علوم رفتاری و زیست‌شناختی سخن به میان می‌آورد و تلاش می‌کند عناصری که بر این دستگاهِ اخلاقیِ درونی مؤثر به نظر می‌رسند را یک به یک بررسی کند.

حق حیوان خطای انسان

قفس‌های بزرگ‌تر نمی‌خواهیم

در این کتاب آرا و دلایل فیلسوفی را خواهید یافت که هر نوع بهره‌کشی از حیوانات را غیراخلاقی می‌داند. نویسنده بیشتر کتاب را به معرفی و نقد نظریه‌های اخلاقی متفاوت اختصاص داده است و در نهایت به سود نظریه‌ی خود استدلال می‌کند. این کتاب در سنّت فلسفه‌ی تحلیلی نوشته شده است.