برچسب: احمد غلامی

تو می گی من اونو کشتم

تو می‌گی من اونو کشتم؟

همه افرادی که پا در جبهه گذاشته‌اند با اختیار خود نرفته‌اند، دانشجویان و سربازان نیز ناگزیر از حضور

روایت مردانه از تجاوز

آیا در داستان‌های فارسی به روایت تجاوز و آزارجنسی زنان پرداخته شده است؟ چه نگاهی به این ماجرا و تصویر زنان وجود داشته است؟ می‌کوشیم با بررسی چند داستان فارسی معاصر نگاهی به روایت مردانه تجاوز در داستان‌های فارسی بیندازیم.

تو می گی من اونو کشتم

تو می‌گی من اونو کشتم؟

همه افرادی که پا در جبهه گذاشته‌اند با اختیار خود نرفته‌اند، دانشجویان و سربازان نیز ناگزیر از حضور

روایت مردانه از تجاوز

آیا در داستان‌های فارسی به روایت تجاوز و آزارجنسی زنان پرداخته شده است؟ چه نگاهی به این ماجرا و تصویر زنان وجود داشته است؟ می‌کوشیم با بررسی چند داستان فارسی معاصر نگاهی به روایت مردانه تجاوز در داستان‌های فارسی بیندازیم.