وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: احمد سمیعی

کتاب امروز سالها پیش در نشریات

پیچیدن در شعر نو و در فن او

احمد سمیعی در شماره پنج نشریه «کتاب امروز» در بهار سال 1353 به بهانه انتشار کتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» (۱۳۰۰-۱۳۰۱)، انتخاب و مقدمه و تفسیر از محمد حقوقی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۱، مطلبی با عنوان «پیچیدن در شعر نو و در فن او» نوشته است که واکاوی موثری در باب شعریت شعر نو و مقایسه آن با شعر کهن است. مطالعه این مقاله برای آن‌ها به صورت تئوریک به شعر و شعریت علاقمندند توصیه می‌شود.

کتاب امروز سالها پیش در نشریات

پیچیدن در شعر نو و در فن او

احمد سمیعی در شماره پنج نشریه «کتاب امروز» در بهار سال 1353 به بهانه انتشار کتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» (۱۳۰۰-۱۳۰۱)، انتخاب و مقدمه و تفسیر از محمد حقوقی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۱، مطلبی با عنوان «پیچیدن در شعر نو و در فن او» نوشته است که واکاوی موثری در باب شعریت شعر نو و مقایسه آن با شعر کهن است. مطالعه این مقاله برای آن‌ها به صورت تئوریک به شعر و شعریت علاقمندند توصیه می‌شود.