برچسب: احسان پویا

پنج نمایشنامه از میرزا آقا تبریزی

پنج نمایشنامه در شرح روح زمانه

میرزا آقا تبریزی را به عنوان نمایشنامه‌نویس آغازگر ایرانی دوره قاجار می‌شناسند. کسی که نمایشنامه‌هایش را تا مدت‌ها به میرزا ملکم‌خان منتسب می‌کردند. «پنج نمایشنامه» پنج کمدی سیاه است در شرح روح زمانه‌ی خودشان، عصر ناصری با تم‌های اجتماعی تکرار شونده‌ای نظیر طمع و زرپرستی، پاپوش‌سازی و پیش‌کشی که در متون تاریخی دیگر این عصر هم قابل پی‌گیری است.

فداکاری مظنون ایکس

یک قتل، یک مسأله‌ی ریاضی

در فداکاری مظنون ایکس مسأله بر سر گره‌‌گشایی یک قتل همپای حل یک مسأله‌‌ی قدیمی ریاضی است. کیگو هیگاشینو، از مهم‌‏ترین جنایی‌‏نویسان ادبیات ژاپن در این کتاب ماجرای زنی را نوشته که به کمک همسایه‌ی ریاضی‌دانش می‌خواهد بر روی ماجرای قتل همسرش سرپوش بگذارد. داستانی که در آن خواننده مثل یک توپ پینگ پونگ بین کاشف حقیقت و طراح قتل دائماً رفت و آمد می‌کند.

پنج نمایشنامه از میرزا آقا تبریزی

پنج نمایشنامه در شرح روح زمانه

میرزا آقا تبریزی را به عنوان نمایشنامه‌نویس آغازگر ایرانی دوره قاجار می‌شناسند. کسی که نمایشنامه‌هایش را تا مدت‌ها به میرزا ملکم‌خان منتسب می‌کردند. «پنج نمایشنامه» پنج کمدی سیاه است در شرح روح زمانه‌ی خودشان، عصر ناصری با تم‌های اجتماعی تکرار شونده‌ای نظیر طمع و زرپرستی، پاپوش‌سازی و پیش‌کشی که در متون تاریخی دیگر این عصر هم قابل پی‌گیری است.

فداکاری مظنون ایکس

یک قتل، یک مسأله‌ی ریاضی

در فداکاری مظنون ایکس مسأله بر سر گره‌‌گشایی یک قتل همپای حل یک مسأله‌‌ی قدیمی ریاضی است. کیگو هیگاشینو، از مهم‌‏ترین جنایی‌‏نویسان ادبیات ژاپن در این کتاب ماجرای زنی را نوشته که به کمک همسایه‌ی ریاضی‌دانش می‌خواهد بر روی ماجرای قتل همسرش سرپوش بگذارد. داستانی که در آن خواننده مثل یک توپ پینگ پونگ بین کاشف حقیقت و طراح قتل دائماً رفت و آمد می‌کند.