وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: اتوپیا

در دفاع از آرمانشهر

در آستانه‌ی ورود به قرن جدید، در پایان قرنی که مرگ بسیاری از ایده‌ها را اعلان کرد و اتوپیا یکی از مفقودین بود کتاب آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟ نوشته کریستیان گودن در سال ۲۰۰۰ در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب درصدد است تا با به چالش کشیدن این موضوع و پاسخ به این پرسش که «آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟» به برخی موضوعات پیرامونی همچون مفهوم و طبیعت اتوپیا، فقدان اتوپیا، وحشت اتوپیا، پایداری و توجیه آن و… بپردازد. موضوعاتی که هر یک به تنهایی می‌تواند به عنوان مسئله‌ای در مواجهه با اتوپیا مطرح شود.

در دفاع از آرمانشهر

در آستانه‌ی ورود به قرن جدید، در پایان قرنی که مرگ بسیاری از ایده‌ها را اعلان کرد و اتوپیا یکی از مفقودین بود کتاب آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟ نوشته کریستیان گودن در سال ۲۰۰۰ در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب درصدد است تا با به چالش کشیدن این موضوع و پاسخ به این پرسش که «آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟» به برخی موضوعات پیرامونی همچون مفهوم و طبیعت اتوپیا، فقدان اتوپیا، وحشت اتوپیا، پایداری و توجیه آن و… بپردازد. موضوعاتی که هر یک به تنهایی می‌تواند به عنوان مسئله‌ای در مواجهه با اتوپیا مطرح شود.