برچسب: ابراهیم اصلانی

روز عاشقان

در عشق کوش و مستی

روز عاشقان روایت دیگری از عشق است برای عاشقان؛ برای کسانی که عشق را مقدس می‌دانند و به آن احترام می‌گذارند. نویسنده عشق را دارای سه مرحله می‌داند که به‌اختصار به هرکدام از آن‌ها پرداخته است: آسیب‌شناسی عشق، ثبعات عشق و اعتلای عشق! و تأکید می‌کند که مهم‌ترین مرحله‌ی هر عشق مرحله‌ی آخر یعنی اعتلای عشق است.

روز عاشقان

در عشق کوش و مستی

روز عاشقان روایت دیگری از عشق است برای عاشقان؛ برای کسانی که عشق را مقدس می‌دانند و به آن احترام می‌گذارند. نویسنده عشق را دارای سه مرحله می‌داند که به‌اختصار به هرکدام از آن‌ها پرداخته است: آسیب‌شناسی عشق، ثبعات عشق و اعتلای عشق! و تأکید می‌کند که مهم‌ترین مرحله‌ی هر عشق مرحله‌ی آخر یعنی اعتلای عشق است.