وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: آیزایا برلین

مجوس شمال

فیلسوف زندگی

یوهان گئورگ هامان ضد سیستم بود، ضد هرگونه نظامی به معنای عامش. تا بیست‌وهفت سالگی آدم معقولی بود! یک جوان به‌روز. با اهل ادب و سیاست و اقتصاد معاشرت داشت و کم نبودند کسانی که در ناصیه‌اش مرد خوش‌ذوقِ با استعدادی را می‌دیدند که به زودی از سرآمدان روزگار جدید خواهد شد، شبیه کسی که امانوئل کانت نهایتاً شد. اما هامان راه دیگری رفت. راهی که آیزایا برلین، این مورخ بزرگ تاریخ اندیشه، در کتابش کتاب مجوس شمال آن را تشریح می‌کند.

مجوس شمال

فیلسوف زندگی

یوهان گئورگ هامان ضد سیستم بود، ضد هرگونه نظامی به معنای عامش. تا بیست‌وهفت سالگی آدم معقولی بود! یک جوان به‌روز. با اهل ادب و سیاست و اقتصاد معاشرت داشت و کم نبودند کسانی که در ناصیه‌اش مرد خوش‌ذوقِ با استعدادی را می‌دیدند که به زودی از سرآمدان روزگار جدید خواهد شد، شبیه کسی که امانوئل کانت نهایتاً شد. اما هامان راه دیگری رفت. راهی که آیزایا برلین، این مورخ بزرگ تاریخ اندیشه، در کتابش کتاب مجوس شمال آن را تشریح می‌کند.