برچسب: آنی هوسپیان

سه روز و یک زندگی

جنایت و مکافات مدرن؟

«سه روز و یک زندگی» را می‌توان درگونه‌ی ادبیات جنایی قرار داد، ولی در طول داستان هیچ اثری از پلیس جنایی یا کارآگاهان ویژه به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان با ویژگی‌های منحصر‌به‌فردشان نیست. شاید درست‌تر باشد آن را در گونه‌ی ادبیات معمایی دسته‌بندی کنیم. گونه‌ای که با اختصاص حجم اندکی از صفحات رمان به تحقیقات پلیس، داستان را پیرامون یک جنایت ولی به‌گونه‌ای دیگر پیش می‌برد.

سه روز و یک زندگی

جنایت و مکافات مدرن؟

«سه روز و یک زندگی» را می‌توان درگونه‌ی ادبیات جنایی قرار داد، ولی در طول داستان هیچ اثری از پلیس جنایی یا کارآگاهان ویژه به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان با ویژگی‌های منحصر‌به‌فردشان نیست. شاید درست‌تر باشد آن را در گونه‌ی ادبیات معمایی دسته‌بندی کنیم. گونه‌ای که با اختصاص حجم اندکی از صفحات رمان به تحقیقات پلیس، داستان را پیرامون یک جنایت ولی به‌گونه‌ای دیگر پیش می‌برد.