سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: آنی خاچکیان

دیدگاه

چرا دیدگاه؟

شما هم در دیدگاه‌های وینش مطلب به اشتراک می‌گذارید؟

کتاب‌خوانی

«بوک‌کلاب» ما، یک دوره‌ی کتاب‌خوانی زنانه

باشگاه‌های کتاب‌خوانی، دوره‌های دوستانه برای کتاب خواندن، دوره‌های جدی برای خواندن کتاب‌های کلاسیک و ماندگاری که تنها و بدون راهنما خواندن آن‌ها سخت است، جلساتی که ویژه علاقمندان یک گونه و ژانر خاص از کتاب است… همه و همه انواع مختلفی از کتاب خواندن هستند.
آنی خاچیکیان در این یادداشت تجربه خود از باشگاه کتاب یا آن‌طور که خودشان می‌گویند بوک کلابی که بیش از دوازده سال است به طور مستمر ماهی یکبار تشکیل جلسه داده را به اشتراک می‌گذارد. دورهمی کتاب‌خوانی خانم‌های ارمنی که گاهی با دعوت از نویسنده یا مترجم کتاب هم همراه می‌شود.

دیدگاه

چرا دیدگاه؟

شما هم در دیدگاه‌های وینش مطلب به اشتراک می‌گذارید؟

کتاب‌خوانی

«بوک‌کلاب» ما، یک دوره‌ی کتاب‌خوانی زنانه

باشگاه‌های کتاب‌خوانی، دوره‌های دوستانه برای کتاب خواندن، دوره‌های جدی برای خواندن کتاب‌های کلاسیک و ماندگاری که تنها و بدون راهنما خواندن آن‌ها سخت است، جلساتی که ویژه علاقمندان یک گونه و ژانر خاص از کتاب است… همه و همه انواع مختلفی از کتاب خواندن هستند.
آنی خاچیکیان در این یادداشت تجربه خود از باشگاه کتاب یا آن‌طور که خودشان می‌گویند بوک کلابی که بیش از دوازده سال است به طور مستمر ماهی یکبار تشکیل جلسه داده را به اشتراک می‌گذارد. دورهمی کتاب‌خوانی خانم‌های ارمنی که گاهی با دعوت از نویسنده یا مترجم کتاب هم همراه می‌شود.