برچسب: آنتونی رابینز

اثر مرکب

تصمیم‌های کوچک برای رسیدن به تاثیرات بزرگ

اثر مرکب گویی خلاصه‌ای واضح و کامل از تمام کتاب‌هایی است که برای موفقیت افراد نیاز است و در میان کتاب‌هایی با موضوع مشابه که در بازار به وفور مشاهده می‌کنیم، این کتاب در زمره‌ی ده کتاب برتر حوزه موفقیت جای می‌گیرد. طبق تعریف نویسنده، اثر مرکب بر این اصل استوار است که تصمیمات شما آینده و سرنوشت شما را رقم می‌زند. در حقیقت این اصل چیزی نیست جز به دست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک.

اثر مرکب

تصمیم‌های کوچک برای رسیدن به تاثیرات بزرگ

اثر مرکب گویی خلاصه‌ای واضح و کامل از تمام کتاب‌هایی است که برای موفقیت افراد نیاز است و در میان کتاب‌هایی با موضوع مشابه که در بازار به وفور مشاهده می‌کنیم، این کتاب در زمره‌ی ده کتاب برتر حوزه موفقیت جای می‌گیرد. طبق تعریف نویسنده، اثر مرکب بر این اصل استوار است که تصمیمات شما آینده و سرنوشت شما را رقم می‌زند. در حقیقت این اصل چیزی نیست جز به دست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک.