سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: آنتونن آرتو

آنتونن آرتو تئاتر

تئاتر شقاوت

آنتونن آرتو را می‌توان از جمله نظریه‌پردازانی دانست که تئاتر پس از خود را دگرگون کرده اند. نظریه‌ی شقاوت آرتو پس از او بر کارگردانان، آهنگسازان و هنرمندان زیادی تاثیر گذاشته است. کتاب تئاتر و همزادش، نوشته‌هایی از آرتو است در توصیف تئاتر؛ و در نهایت به بیان نظریه‌ی تئاتر شقاوت می‌پردازد. اما منظور آرتو از شقاوت چیست و چرا نظریه‌ی او هنوز هم تازگی دارد؟

آنتونن آرتو تئاتر

تئاتر شقاوت

آنتونن آرتو را می‌توان از جمله نظریه‌پردازانی دانست که تئاتر پس از خود را دگرگون کرده اند. نظریه‌ی شقاوت آرتو پس از او بر کارگردانان، آهنگسازان و هنرمندان زیادی تاثیر گذاشته است. کتاب تئاتر و همزادش، نوشته‌هایی از آرتو است در توصیف تئاتر؛ و در نهایت به بیان نظریه‌ی تئاتر شقاوت می‌پردازد. اما منظور آرتو از شقاوت چیست و چرا نظریه‌ی او هنوز هم تازگی دارد؟