برچسب: آموزش درسی

5 کتاب با نگاهی به آموزش

چهره‌های مطرحی در آموزش ایران وجود دارند که پایه‌گذار شکل‌های مختلف آموزش بوده‌اند یا تجربیات ارزشمندی داشته اند. همچنین داستان‌هایی در ادبیات فارسی هستند که در آن‌ها معلم‌ها یا مسائل آن‌ها مورد توجه قرار گرفته. با چند نمونه آشنا می‌شویم.

به اجاقت قسم

به اجاقت قسم

محمد بهمن بیگی را به عنوان معلم عشایر می‌شناسند، مردی که با شیوه‌های خاص خود توانست دختران عشایر

5 کتاب با نگاهی به آموزش

چهره‌های مطرحی در آموزش ایران وجود دارند که پایه‌گذار شکل‌های مختلف آموزش بوده‌اند یا تجربیات ارزشمندی داشته اند. همچنین داستان‌هایی در ادبیات فارسی هستند که در آن‌ها معلم‌ها یا مسائل آن‌ها مورد توجه قرار گرفته. با چند نمونه آشنا می‌شویم.

به اجاقت قسم

به اجاقت قسم

محمد بهمن بیگی را به عنوان معلم عشایر می‌شناسند، مردی که با شیوه‌های خاص خود توانست دختران عشایر