برچسب: آرش برومند و توبا صابری

پیکو جادوگر کوچک

جادویی که از فکرها آغاز می‌شود

پیکو جادوگر کوچک کتابی فقط برای کودکان نیست، هرچند حتما می‌تواند آن‌ها را به شیوه‌ی خاصی جادو کند. اما جادوی پیکو سن و سال نمی‌شناسد، جادویی که یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای همه‌ی موجودات را محقق می‌کند: رهایی از اسارت و ستم. این رهایی در قصه‌ی پیکو از فکرها آغاز می‌شود. پیکو با نفوذ به فکر حیوانات و آدم‌ها باعث می‌شود آن‌ها نسبت به شرایط ناعادلانه‌شان اعتراض کنند و سعی کنند دنیایشان را تغییر دهند.

پیکو جادوگر کوچک

جادویی که از فکرها آغاز می‌شود

پیکو جادوگر کوچک کتابی فقط برای کودکان نیست، هرچند حتما می‌تواند آن‌ها را به شیوه‌ی خاصی جادو کند. اما جادوی پیکو سن و سال نمی‌شناسد، جادویی که یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای همه‌ی موجودات را محقق می‌کند: رهایی از اسارت و ستم. این رهایی در قصه‌ی پیکو از فکرها آغاز می‌شود. پیکو با نفوذ به فکر حیوانات و آدم‌ها باعث می‌شود آن‌ها نسبت به شرایط ناعادلانه‌شان اعتراض کنند و سعی کنند دنیایشان را تغییر دهند.