برچسب: آرزو حسینی

جومپا لاهیری

بر فراز آسمانی که همیشه آبی نیست!

کتاب به کسی مربوط نیست هم به سیاق دیگر آثار جومپا لاهیری از قبیل مجموعه داستان مترجم دردها به بیان تجربه‌های متنوع مهاجران بنگالی در دنیای غرب و کشمکش درونی آن‌ها با شیوه‌ی زیست جدیدشان می‌پردازد. این داستان‌ها در پس زمینه‌ی کشور میزبان روایت می‌شوند نه سرزمین مادری. در میان نسل اول مهاجرین که برای پیشرفت به غرب آمده‌اند و نل دوم و سوم که دیگر بنگالی نیستند و آمریکایی شده‌اند. اما هندی بودن همیشه جایی به زندگی آن‌ها وارد می‌شود.

کتاب نخواهد مرد

کتاب‌دوستی. این ویژگی مشترک اومبرتو اکو و ژان کلود کریر است که به همت ژان‌فیلیپ دوتوناک در یک گفتگوی دونفره جذاب درباره کتاب شرکت کرده‌اند. این گفتگوی مفصل که با کمترین دخالت مصاحبه‌کننده و با تفکیک موضوعی در کتاب از کتاب رهایی نداریم منتشر شده پاسخی است به دغدغه‌هایی چون آینده کتاب‌های کاغذی، رقابت شکل نو و شکل سنتی کتاب‌ها، مساله‌ی سانسور، کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم و غیره.

 

فروغ فرخزاد و سینما

فروغِ آن سال‌ها

کتاب فروغ فرخ‌زاد و سینما را می‌توان یک نوع پژوهشِ تاریخیِ وقایع‌نگارانه درباره‌ی زندگی سینمایی فروغ فرخ‌زاد دانست، دوران کوتاهی که او در دنیای سینما به عنوان یک فیلمساز مهم ایرانی برای همیشه به ثبت رسید. عمده‌ی فعالیت‌های عباس بهارلو نویسنده‌ی کتاب، تاکنون در زمینه‌ی نوشتن مقالات متعدد برای نشریات فیلم و تالیف کتاب‌های سینمایی بوده است. کتاب پیش رو نیز یک مقاله‌ی تحقیقی-تاریخی بلند است که او در راستای تالیف مجموعه کتابهایش با رویکرد شناخت سینماگران ایرانی در دهه‌ی هفتاد انجام داده است.

جومپا لاهیری

بر فراز آسمانی که همیشه آبی نیست!

کتاب به کسی مربوط نیست هم به سیاق دیگر آثار جومپا لاهیری از قبیل مجموعه داستان مترجم دردها به بیان تجربه‌های متنوع مهاجران بنگالی در دنیای غرب و کشمکش درونی آن‌ها با شیوه‌ی زیست جدیدشان می‌پردازد. این داستان‌ها در پس زمینه‌ی کشور میزبان روایت می‌شوند نه سرزمین مادری. در میان نسل اول مهاجرین که برای پیشرفت به غرب آمده‌اند و نل دوم و سوم که دیگر بنگالی نیستند و آمریکایی شده‌اند. اما هندی بودن همیشه جایی به زندگی آن‌ها وارد می‌شود.

کتاب نخواهد مرد

کتاب‌دوستی. این ویژگی مشترک اومبرتو اکو و ژان کلود کریر است که به همت ژان‌فیلیپ دوتوناک در یک گفتگوی دونفره جذاب درباره کتاب شرکت کرده‌اند. این گفتگوی مفصل که با کمترین دخالت مصاحبه‌کننده و با تفکیک موضوعی در کتاب از کتاب رهایی نداریم منتشر شده پاسخی است به دغدغه‌هایی چون آینده کتاب‌های کاغذی، رقابت شکل نو و شکل سنتی کتاب‌ها، مساله‌ی سانسور، کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم و غیره.

 

فروغ فرخزاد و سینما

فروغِ آن سال‌ها

کتاب فروغ فرخ‌زاد و سینما را می‌توان یک نوع پژوهشِ تاریخیِ وقایع‌نگارانه درباره‌ی زندگی سینمایی فروغ فرخ‌زاد دانست، دوران کوتاهی که او در دنیای سینما به عنوان یک فیلمساز مهم ایرانی برای همیشه به ثبت رسید. عمده‌ی فعالیت‌های عباس بهارلو نویسنده‌ی کتاب، تاکنون در زمینه‌ی نوشتن مقالات متعدد برای نشریات فیلم و تالیف کتاب‌های سینمایی بوده است. کتاب پیش رو نیز یک مقاله‌ی تحقیقی-تاریخی بلند است که او در راستای تالیف مجموعه کتابهایش با رویکرد شناخت سینماگران ایرانی در دهه‌ی هفتاد انجام داده است.