وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: آدینه

آدینه سفر به انتهای شب

زبان پرخاش و لحن تلخ

آرش رحمانی در شماره 106 نشریه آدینه که در دی ماه 74 منتشر شده است یادداشتی درباره رمان هماره بحث‌برانگیز «سفر به انتهای شب» فردینان سلین نوشت. در این نقد او با نثری کارشده و دیریاب به وجوه مختلف تلخی‌های این رمان پرداخته است. «سفر به انتهای شب» در سال 1932 منتشر شد و فردینان باردومو راوی رمان را واجد حداقل‌هایی از شباهت به نویسنده رمان فردینان سلین دانسته‌اند. نام این رمان اولین بار در «ارزیابی شتابزده» جلال آل احمد آمد. جلال «مدیر مدرسه» خود را تاثیرگرفته از این رمان سلین می‌دانست. فرهاد غبرایی مترجم جوان‌مرگ این رمان را در سال 1373 ترجمه و منتشر کرد.

آدینه 48

تجربه‌ای جسورانه و زیبا در رمان مدرن

احمد پوری در شهریور 1369 در مجله آدینه نقدی بر رمان آن‌ روزها تازه به بازار آمده‌ی «سمفونی مردگان» نوشت که امروز هم همچنان خواندنی است. احمد پوری معتقد است نویسنده رمان سمفونی مردگان جسارت لازم را برای دست زدن به تجربه‌ در حوزه رمان نو دارد که باید آن را ستود. اما در ساختن بنای رمان، با تمامی زیبایی‌ها و نوآوری‌هایش، کژی‌ها و کاستی‌هایی نیز به جا گذاشته که به استحکام آن صدمه می‌زند و از دیرپایی و ماندگاری آن کاسته است.

آدینه 128

عشق، مرگ، رویا در بستر آزاده خانم

رضا براهنی رمان «آزاده خانم و نویسنده‌اش» را سال 1376 با نشر قطره منتشر کرد. کمتر از یک سال بعد از چاپ این رمان پرورق، در شماره 128 مجله آدینه، بیژن بیجاری تحلیلی بر این رمان نوشت که از نمونه‌های خوب موشکافی و تحلیل یک رمان به شمار می‌رود. خواندن آن بعد از ربع قرن خالی از لطف نخواهد بود. به‌خصوص که ادبیات دیرتر از هرچیزی کهنه می‌شود.

آدینه 119

تصویر رنج با زبانی ساده

در سال 1376 فریبا وفی نویسنده‌ای جوان و تازه‌آمده بود. علی اشرف درویشیان اما نویسنده‌ای کهنه‌کار و اجتماعی‌نویس. در مجله آدینه شماره 119 تیرماه 1376 نقدی بر کتاب «در عمق صحنه» خانم وفی منتشر شده که امضای علی اشرف درویشیان و ر.خندان مهابادی را بر خود دارد. اینکه این مطلب را این دونفر با کمک هم نوشته‌اند یا نوشته رضا خندان مهابادی است که درویشیان آن را تایید کرده بر ما معلوم نیست. مطلب «تصویر رنج به زبان ساده» عنوان دارد که در زیر می‌توانید آن را بخوانید.

آدینه سفر به انتهای شب

زبان پرخاش و لحن تلخ

آرش رحمانی در شماره 106 نشریه آدینه که در دی ماه 74 منتشر شده است یادداشتی درباره رمان هماره بحث‌برانگیز «سفر به انتهای شب» فردینان سلین نوشت. در این نقد او با نثری کارشده و دیریاب به وجوه مختلف تلخی‌های این رمان پرداخته است. «سفر به انتهای شب» در سال 1932 منتشر شد و فردینان باردومو راوی رمان را واجد حداقل‌هایی از شباهت به نویسنده رمان فردینان سلین دانسته‌اند. نام این رمان اولین بار در «ارزیابی شتابزده» جلال آل احمد آمد. جلال «مدیر مدرسه» خود را تاثیرگرفته از این رمان سلین می‌دانست. فرهاد غبرایی مترجم جوان‌مرگ این رمان را در سال 1373 ترجمه و منتشر کرد.

آدینه 48

تجربه‌ای جسورانه و زیبا در رمان مدرن

احمد پوری در شهریور 1369 در مجله آدینه نقدی بر رمان آن‌ روزها تازه به بازار آمده‌ی «سمفونی مردگان» نوشت که امروز هم همچنان خواندنی است. احمد پوری معتقد است نویسنده رمان سمفونی مردگان جسارت لازم را برای دست زدن به تجربه‌ در حوزه رمان نو دارد که باید آن را ستود. اما در ساختن بنای رمان، با تمامی زیبایی‌ها و نوآوری‌هایش، کژی‌ها و کاستی‌هایی نیز به جا گذاشته که به استحکام آن صدمه می‌زند و از دیرپایی و ماندگاری آن کاسته است.

آدینه 128

عشق، مرگ، رویا در بستر آزاده خانم

رضا براهنی رمان «آزاده خانم و نویسنده‌اش» را سال 1376 با نشر قطره منتشر کرد. کمتر از یک سال بعد از چاپ این رمان پرورق، در شماره 128 مجله آدینه، بیژن بیجاری تحلیلی بر این رمان نوشت که از نمونه‌های خوب موشکافی و تحلیل یک رمان به شمار می‌رود. خواندن آن بعد از ربع قرن خالی از لطف نخواهد بود. به‌خصوص که ادبیات دیرتر از هرچیزی کهنه می‌شود.

آدینه 119

تصویر رنج با زبانی ساده

در سال 1376 فریبا وفی نویسنده‌ای جوان و تازه‌آمده بود. علی اشرف درویشیان اما نویسنده‌ای کهنه‌کار و اجتماعی‌نویس. در مجله آدینه شماره 119 تیرماه 1376 نقدی بر کتاب «در عمق صحنه» خانم وفی منتشر شده که امضای علی اشرف درویشیان و ر.خندان مهابادی را بر خود دارد. اینکه این مطلب را این دونفر با کمک هم نوشته‌اند یا نوشته رضا خندان مهابادی است که درویشیان آن را تایید کرده بر ما معلوم نیست. مطلب «تصویر رنج به زبان ساده» عنوان دارد که در زیر می‌توانید آن را بخوانید.