سایت معرفی و نقد کتاب وینش

نشریه آنلاین خوانش

سردبیر: مینا حسنی
نشریه آنلاین خوانش پنجره‌ای است رو به روایت‌های داستانی، مستند و سینمایی. هدف ایشان از پرداختن به هر شاخه از این روایت‌ها، فراهم کردن زمینه‌های شناخت و مطالعه بیشتر از رهگذر پژوهش، تالیف، تدوین و ترجمه است. قصد آن است که یک به یک و با انتخاب سرفصل‌های ادبیات داستانی ایران، مطالعاتی بر داستان‌های فارسی و نویسندگان آن داشته باشند.