لیست مقالات و مجلات

صفحه قبل مجله ۱۱ تا ۲۰ از ۹۵ صفحه بعد
حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : چند صحنه در تهران ۱۳۸۳ – ۱۳۷۳ / مجید اخگر

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : ناتوانی دربازنمایی تجربه‌ی ترافیک / ایمان افسریان

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : برو اینجا وا نستا / شهریار توکلی

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : پاریس/ ابوظبی/ تهران / شهره مهران

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : یادداشتی از بابک احمدی

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : پادگان آباد / محمد قائد

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : تنِ تهران / مهران مهاجر

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : موجودِ فراپاشیده / محمد رضایی‌راد

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : تهران: همواره موقت زیستن / باوند بهپور

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : دو تورّم در تن تهران: قر در کمر، فکر در سر / شمیم مستقیمی

تهیه این مجله

صفحه قبل مجله ۱۱ تا ۲۰ از ۹۵ صفحه بعد