لیست مقالات و مجلات

مجله ۱ تا ۱۰ از ۲۳۰ صفحه بعد
حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : سوررئالیسم: امر شگفت‌انگیز در زندگی روزمرّه / بن هایمور / مجید اخگر

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : سوررئالیسم چیست؟ / آندره برتون / سیاوش روشندل

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : پنجره‌ی عقبی: مردی از تهران / ریچارد رودز

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : تقابل با اشباح ناهم‌زمان / احمد میراحسان

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : آوانگاردیسم در ادبیات معاصر ایران / امیر احمدی‌آریان

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : نسبت آوانگارد با وضعیت اکنونی – اینجایی / ایمان افسریان

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : ماگریت، شاعر خیال / فیلیپ روبرت – جونز / وحید حکیم

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : وضعیت بشر / سوزی گابلیک / نیلوفر سرلّتی، تایماز پورمحمد

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : ماگریت و کاربرد واژه‌ها / سوزی گابلیک / فاطمه راهیل‌قوامی

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : راز یا تناقص / ویم توبوش / سمیرا قرایی

تهیه این مجله

مجله ۱ تا ۱۰ از ۲۳۰ صفحه بعد