-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : چند صحنه در تهران ۱۳۸۳ – ۱۳۷۳ / مجید اخگر

تهیه این مجله