-

حرفه هنرمند

شماره : ۶۰

عنوان : پیکرها و استعاره‌ها / نقدی بر نمایشگاه علی نصیر

تهیه این مجله