-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : پیکرها و استعاره‌ها / نقدی بر نمایشگاه علی نصیر

تهیه این مجله