-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : پنجره‌ی عقبی: مردی از تهران / ریچارد رودز

تهیه این مجله