-

حرفه هنرمند

شماره : ۶۰

عنوان : پنجاه سال سوء‌تفاهم / نقدی بر نقاشی‌های پرویز تناولی در گالری شهریور

تهیه این مجله