-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۰

عنوان : پرسش “رفتن یا ماندن” برای روشنفکر /‌ هنرمند ارمنی ایران / روبرت صافاریان

تهیه این مجله