-

حرفه هنرمند

شماره : ۶۰

عنوان : پازلی کامل با قطعاتی مفقود / نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران

تهیه این مجله