-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۶

عنوان : گرافیک معاصر ایران

سال : ۱۳۹۲

تهیه این مجله