-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۲

عنوان : ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (۱)/۷۲

سال : ۱۳۹۸

تهیه این مجله