-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۰

عنوان : ویژه‌نامه ماندن یا رفتن

سال : ۱۳۹۳

تهیه این مجله