-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۸

عنوان : ویژه‌نامه فرهنگ و هنر مدرن آلمان

سال : ۱۳۹۴

تهیه این مجله