-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : ویژه‌نامه تجربه‌ی تهران

سال : ۱۳۹۰

تهیه این مجله