-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۲

عنوان : ویژه‌نامه‌ی هنر معاصر چین

سال : ۱۳۹۳

تهیه این مجله