-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۱

عنوان : ویژه‌نامه‌ی هنر جدید / ۶۱

سال : ۱۳۹۵

تهیه این مجله